Regulamin

Regulamin

I. Definicje:

1. Zamawiający (Klient) w rozumieniu niniejszego regulaminu, osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zamawiającym może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

2. Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu, to firma Multi-Vet Przemysław Kępa - w spadku z siedzibą w Warszawie ul. Bażancia 49F 02-892, NIP: 5212496646.

3. Sklep w rozumieniu niniejszego regulaminu, to serwis internetowy dostępny pod domeną zamowienia-barorientalny.pl, za pośrednictwem, którego Zamawiający może zakupić od Sprzedawcy towary.

4. Zamówienie w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu strony zamowienia-barorientalny.pl, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.

5. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

6. Płatność w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz kosztów dostawy.

7. Płatność dotpay.pl w rozumieniu niniejszego regulaminu, czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny towaru oraz Kosztów dostawy poprzez system dotpay.pl

8. Dzień roboczy w rozumieniu niniejszego regulaminu, czas od otwarcia lokalu do godziny 23:59.

II Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Zamawiającego ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym zamowienia-barorientalny.pl

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień:

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu.

2. Przyjmowanie zamówień odbywa w godzinach podanych na stronie zamowienia-barorientalny.pl

3. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z Zamawiającym Sprzedawca ma prawo w dowolnym momencie anulować Zamówienie.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza na stronie zamowienia-barorientalny.pl oraz zaakceptowanie Regulaminu przez Zamawiającego.

5. Przed przekazaniem Zamówienia do realizacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji e-mailowej lub telefonicznej Zamawiającego.

VI. Dostawa i czas realizacji zamówienia:

1. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 30 do maksymalnie 90 minut od momentu zatwierdzenia zamówienia i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych (obłożenie pracą restauracji, złe warunki atmosferyczne etc.).

2. Po złożeniu Zamówienia Klient zostanie poinformowany przez Restaurację, na podany adres mailowy, o przyjęciu Zamówienia do realizacji i przewidywanym czasie jego dostarczenia lub odrzuceniu Zamówienia.

VII Formy płatności:

1. Dokonanie płatności może nastąpić w 3 formach: gotówką przy odbiorze, kartą płatniczą za pomocą terminala płatniczego przy odbiorze (po wcześniejszym poinformowaniu Restauracji o tym sposobie płatności lub płatności online za pomocą systemu płatności internetowych dotpay.pl

2. Na żądanie Zamawiającego, Sprzedający wystawia fakturę sprzedaży VAT w terminie przewidzianym ustawowo.

3. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

4. Jeżeli Zamawiający zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 3 powyżej, Sklep poinformuje Zamawiającego o tym fakcie. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Zamawiającego.

5. Dostępnym środkiem porozumiewania się Zamawiającego ze Sklepem jest kontakt telefoniczny. Numer telefonu znajduje się na stronie barorientalny.pl

VIII Dodatkowe informacje, System płatności dotpay.pl:

Zwroty

1. Płatności online Sprzedawca realizuje poprzez serwis dotpay.pl prowadzony przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.

2. W przypadku braku potwierdzenia płatności dotpay.pl w systemie Sprzedawcy Zamówienie nie zostanie przekazane do realizacji, a Zamawiający winien wówczas skontaktować się telefonicznie ze Sprzedającym w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia lub złożyć Zamówienie ponownie wybierając inną formę płatności (gotówką lub kartą płatniczą u dostawcy Zamówienia).

3. W przypadku odrzucenia płatności online za Zamówienie Zamawiający ma prawo zrezygnować/odstąpić od realizacji Zamówienia bez podania przyczyny.

4. W przypadku niezrealizowania opłaconego z góry przez system płatności dotpay.pl Zamówienia, Sprzedawca na prośbę Zamawiającego zwróci środki pieniężne poprzez system dotpay.pl w terminie do 14 dni roboczych.

IX Dodatkowe informacje, System płatności terminal płatniczy:

1. Sprzedawca na prośbę Zamawiającego udostępnia opcję płatności za Zamówienie poprzez terminal płatniczy.

2. W przypadku rezygnacji z płatności terminalem płatniczym, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za Zamówienie gotówką u dostawcy Zamówienia.

X Prawo odstąpienia od umowy:

1. Przed spełnieniem świadczenia przesz Sprzedawcę Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny Z Restauracją.

3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6. Na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy.

XI Reklamacje:

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Zamawiającego, nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zamówienia z otrzymanym towarem prosimy o poinformowanie drogą telefoniczną Restauracji bezpośrednio po otrzymaniu Zamówienia.

4. Poza danym dniem roboczym reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: reklamacje@zamowienia-barorientalny.pl

5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8. Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany przez Sprzedawcę.

XII Ochrona danych osobowych:

1. Składając zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego.

XIII Postanowienia końcowe:

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Zamawiających w wersji elektronicznej na stronie Sklepu zamowienia-barorientalny.pl

3. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

4. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania. Zmiany będą udostępniane na stronie sklepu internetowego zamowienia-barorientalny.pl. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze Sklepu internetowego zamowienia-barorientalny.pl oraz składania Zamówień.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Zamawiającego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.